Centrada legt prioriteit bij nieuwbouw

Plannen voor minimaal 250 woningen per jaar erbij om woningtekort aan te pakken

Centrada legt de komende jaren de focus op nieuwbouw om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar woningen in Lelystad. In het strategisch plan, waarbij tien jaar vooruitgekeken wordt, staan forse investeringen in nieuwbouw.

Ambitie om zoekduur sociale huurwoning te verminderen
Met de woonvisie en meerjaren prestatieafspraken als leidraad heeft Centrada een duidelijke ambitie voor ogen: de gemiddelde zoekduur voor een sociale huurwoning (de tijd tussen de eerste reactie en tekenen huurcontract) terugbrengen naar zo’n twee jaar. Het aantal woningzoekenden is inmiddels gestegen tot bijna 19.000. Daarbij neemt ook het aantal urgenten toe en de taakstelling voor huisvesting van statushouders wordt hoger. Het versneld toevoegen van woningen is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat alle woningzoekenden een betere kans krijgen op het vinden van een woning.

Belang van betaalbare locaties voor sociale huurwoningen
De plannen van Centrada gaan uit van de toevoeging van gemiddeld minimaal 250 woningen per jaar in de komende tien jaar. Met name in de jaren 2025/2026 wordt een piek verwacht, waarin het aantal nieuwe woningen kan oplopen tot 400-500 per jaar. Om deze plannen te realiseren, zijn geschikte locaties nodig. Centrada werkt daarvoor nauw samen met de gemeente. Essentieel is dat deze locaties betaalbaar blijven om sociale huur mogelijk te maken. Bij de realisatie van de tijdelijke huisvesting in LARS en LILY is afgesproken dat de gemeente locaties beschikbaar stelt voor de bouw van 600 permanente woningen tussen 2023 en 2026. Inclusief een achterstand in locaties vanuit eerdere afspraken wordt nog hard gewerkt aan het vinden van locaties voor ruim 400 woningen. Deze zijn absoluut nodig om de doorstroom te kunnen genereren vanuit de tijdelijke huisvesting, zonder dat de druk voor de reguliere woningzoekenden nog verder toeneemt.

Samenwerking om constante bouwstroom op gang te brengen
Samen met de gemeente en de HVOB werkt Centrada toe naar concrete locaties die vijf jaar vooruit beschikbaar zijn. Dit stelt de corporatie in staat om tijdig plannen uit te werken, procedures te doorlopen en zo een constante bouwstroom te realiseren. Hierover zijn al meerjaren prestatieafspraken gemaakt.

Concrete nieuwbouwplannen voor 2024
Centrada heeft voor het jaar 2024 al concrete bouwplannen op de agenda staan. Er zullen naar verwachting 210 woningen in Hooghe Bomen worden gebouwd, evenals 70 woningen in Groot Nooten (Warande) en 14 woningen in Klein Nooten (Warande). Deze laatste worden wellicht nog dit jaar opgeleverd.

De strategische keuzes zijn verwoord in een brief aan het college van de gemeente Lelystad met daarin het bod op de prestatieafspraken 2024. Centrada kijkt uit naar de voortzetting van de samenwerking met de gemeente en HVOB om de huisvestingsuitdagingen in Lelystad aan te pakken en bij te dragen aan een betere beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen voor woningzoekenden.