Jaarlijkse huuraanpassing

Elk jaar stelt de overheid vast met hoeveel procent we de huur maximaal mogen verhogen. Centrada past jaarlijks per 1 juli de huurprijzen aan. U ontvangt elk jaar voor 1 mei een brief over de jaarlijkse huuraanpassing.

Huuraanpassing 2024

In 2024 is de verhoging maximaal 5,8% voor sociale huurwoningen en maximaal 5,5% voor vrije sector woningen. Daarnaast is voor sociale huurwoningen een inkomensafhankelijke huurverhoging van €50 (hoge middeninkomens) of €100 (hoge inkomens) mogelijk.

Bezwaar tegen de huuraanpassing

U kunt bezwaar maken tegen de huuraanpassing. Dit kan als de nieuwe huur volgens u hoger is dan wat wettelijk is toegestaan en bij een inkomensafhankelijke huurverhoging als uw huishoudinkomen is gedaald of soms in geval van een handicap of chronische ziekte. Alle redenen om bezwaar te maken staan overzichtelijk op een rij op de website van de Woonbond

Wilt u bezwaar maken, dan kunt u uw bezwaar indienen door dit formulier in te vullen en met de gevraagde bijlages te sturen naar wonen@centrada.nl. Dien het bezwaarformulier voor 1 juli bij ons in. Als wij het eens zijn met uw bezwaar, zullen we de huurprijs aanpassen. Als we het niet eens zijn met uw bezwaar, dan leggen we uw bezwaar voor aan de huurcommissie.  

Vragen over de huuraanpassing?

Onze medewerkers van de Klantenservice beantwoorden uw vragen graag via telefoonnummer (0320) 239 600. U kunt ook met een medewerker chatten via de website, Whatsappen (06 51 25 40 04) of mailen naar wonen@centrada.nl. We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur.

Veelgestelde vragen over de huurverhoging

Heb ik een sociale huurwoning of een vrije sector woning?

Heb ik een sociale huurwoning (gereguleerde huurovereenkomst)?

U heeft een sociale huurwoning wanneer uw (netto) huurprijs bij aanvang van de  huurovereenkomst, lager is dan de liberalisatiegrens (de maximale huurprijs van een sociale huurwoning) uit datzelfde jaar. Voor sociale huurwoningen gelden andere huurverhogingsregels dan voor vrije sector huurwoningen.

Hoeveel mag de huur van een sociale huurwoning stijgen in 2024?

Sociale huurwoningen Maximaal 5,8%
Kamers en woonwagens Maximaal 5,8%

Huishoudens met een midden of hoog inkomen in een sociale huurwoning kunnen een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen van €50 of €100.

Heb ik een woning in de vrije sector (geliberaliseerde huurovereenkomst)?

U heeft een huurwoning in de vrije sector, oftewel een geliberaliseerde huurovereenkomst, wanneer uw (netto) huurprijs bij aanvang van de  huurovereenkomst, hoger is dan de liberalisatiegrens (de maximale huurprijs van een sociale huurwoning) uit datzelfde jaar. Met een geliberaliseerde huurovereenkomst is het bijvoorbeeld niet mogelijk om huurtoeslag te ontvangen.

Hoeveel mag de huur van een vrije sectorwoning stijgen in 2024?

De huur van een vrije sector huurwoning mag maximaal 5,5% stijgen in 2024. Dit heeft de overheid besloten.

Hoe wordt de hoogte van de huurverhoging bepaald? Waarom heb ik een hogere of lagere huurverhoging dan mijn buren?

De jaarlijkse huuraanpassing wordt bepaald door de huidige huurprijs, het inkomen van de bewoner(s) en/of door de kwaliteit van de woning. Die kunnen per huishouden of woning verschillen en daarom kan uw huuraanpassing heel anders zijn, dan die van uw buren.

Zo krijgt dit jaar een deel van de huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging. Als u geen inkomensafhankelijke huuraanpassing krijgt, mag Centrada de huurprijs maximaal verhogen met 5,8% (sociale huur), 5,5% (vrije sector) of €25 (woningen met huur onder de €300). Soms kiest Centrada voor een lagere huurverhoging dan het maximum, een huurbevriezing of zelfs huurverlaging op basis van de verhouding tussen de huidige huur en de kwaliteit van de woning.

Kan de huur na huurverhoging hoger uitvallen dan de wettelijke maximale huurgrens?

Centrada mag de huurprijs niet onbeperkt verhogen. Er is namelijk een wettelijk toegestane maximale huurprijsgrens. Deze wordt berekend op basis van de kwaliteit van uw woning uitgedrukt in punten, ook wel ‘woningwaardering’ genoemd. Bent u benieuwd naar de woningwaardering (of puntentelling) van uw woning? U vindt deze informatie in het huurdersportaal op onze website. Meer informatie over hoe deze punten worden bepaald en de hoogte van de wettelijk toegestane huurprijs vindt u hier

Veelgestelde vragen over inkomensafhankelijke huurverhoging

Kan ik een huurverhoging krijgen op basis van een hoog inkomen?

Ja, de overheid heeft bepaald dat er een hogere huurverhoging geldt voor huurders met een hoog inkomen die in een sociale huurwoning wonen. In onderstaande tabel leest u welke inkomens in aanmerking komen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging in 2024.

Huishouden van één persoon Huishouden van twee of meer personen Maximale huurverhoging per 1 juli 2024
Inkomen tussen € 52.753 en € 62.191 Inkomen tussen € 61.046 en € 82.921 € 50
Inkomen hoger dan € 62.191 Inkomen hoger dan € 82.921 € 100

 

Waarom hanteert Centrada een inkomensafhankelijke huurverhoging?

De inkomensafhankelijke huurverhoging is een maatregel om de woningmarkt beter te laten functioneren. Deze huurverhoging voor huishoudens in een sociale huurwoning met een hoger (midden)inkomen, zorgt ervoor dat deze huishoudens een meer marktconforme huur gaan betalen of op zoek gaan naar een huurwoning in de vrije sector of een koopwoning. Centrada kan zich vinden in deze overheidsmaatregel en vindt het bevorderen van de doorstroming wenselijk. Zeker gezien de huidige wachttijden voor sociale huurwoningen in Lelystad. 

Geldt de inkomensafhankelijke huurverhoging ook voor huurders met een handicap of chronisch zieken?

Mogelijk niet. Huishoudens met chronisch zieken of gehandicapten kunnen bezwaar maken tegen een extra inkomensafhankelijke huurverhoging. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen. U kunt aantonen dat er sprake is van een handicap of chronische ziekte met een relevante indicatie of een WMO- of Wvg-beschikking. Stuur hiervan een kopie mee bij uw Bezwaarschrift jaarlijkse huuraanpassing. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen we u naar de Huurcommissie. Let op! U moet uw bezwaar voor 1 juli 2024 bij Centrada indienen.

Tellen alle inkomens in het huishouden mee?

Het inkomen van alle inwoners die op het adres wonen telt mee. Van jongeren die op 1 januari 2024 nog geen 23 waren, telt alleen het inkomen boven €22.356 mee.

Welk inkomen wordt gebruikt bij het vaststellen van de maximale huurverhoging?

Voor de huurverhoging die met ingang van 1 juli 2024 ingaat, wordt gekeken naar het inkomen dat is verdiend in 2022. Hiervoor heeft de rijksoverheid gekozen, omdat dan inkomens gebruikt worden die veelal definitief zijn vastgesteld. Als uw inkomen in 2023 lager was dan in 2022 en daardoor onder de grens kwam van de inkomensafhankelijke huurverhoging, kunt u bezwaar maken tegen uw inkomensafhankelijke huurverhoging.

Welke informatie verstrekt de Belastingdienst aan Centrada?

De Belastingdienst geeft bij de inkomensindicatie van het huishoudinkomen geen informatie over het aantal bewoners of verdienenden in het huishouden. Centrada weet daardoor niet welke inkomensgrens van toepassing is, alleen in welke inkomenscategorie (midden of hoog) het huishoudinkomen valt.

Wat wordt verstaan onder het (gezamenlijk) huishoudinkomen?

Het huishoudinkomen bestaat uit het totaal van de gezamenlijke geregistreerde inkomens van de huurder en de overige huidige bewoners van de woning. In een belastingaanslag is het geregistreerde inkomen het verzamelinkomen: het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1), uit aanmerkelijk belang (box 2) en uit sparen en beleggen (box 3). Indien een persoon geen aangifte heeft gedaan bestaat het geregistreerde inkomen uit het belastbaar jaarloon. Van inwonende jongeren die op 1 januari 2024 nog niet de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt, wordt alleen het inkomen dat het minimumloonniveau 2022 (€ 22.356) overstijgt meegeteld.

Veelgestelde vragen over de eenmalige huurverlaging

Kom ik in aanmerking voor de huurverlaging naar €577,91?

In 2023 hebben sommige huurders een huurverlaging gekregen. Het ging hier om huurders die:

  • op 1 maart 2023 hun woning van Centrada huurden.
  • een huur hadden van meer dan €575,03 (2023).
  • en in 2021 een totaal huishoudinkomen hadden dat lager was of gelijk aan 120% van het sociaal minimum.

Woningcorporaties hebben hiervoor gegevens gekregen van de Belastingdienst.

Tot en met 30 december 2024 kunnen huurders waarbij na 2021 het inkomen is gedaald zelf een huurverlaging aanvragen via dit aanvraagformulier. Een overzicht van de eisen waar aan moet worden voldaan kunt u vinden op de website van de Woonbond.

Tellen alle inkomens in het huishouden mee?

Het inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee. De inkomens van alle andere personen die op 1 juli 2024 op het adres wonen tellen wel mee. Dus ook die van inwoners en kamerhuurders.

Welk inkomen wordt gebruikt bij het vaststellen van de huurverlaging?

Voor de huurverlaging wordt gekeken naar het inkomen dat is verdiend in 2022. Hiervoor heeft de rijksoverheid gekozen, omdat dan inkomens gebruikt worden die veelal definitief zijn vastgesteld.

Welke informatie deelt de Belastingdienst met Centrada?

De Belastingdienst geeft niet aan ons door wat uw precieze (gezamenlijk) inkomen is. Wij horen alleen of uw (gezamenlijk) inkomen voldoet aan de voorwaarden en met hoeveel personen u in huis woont.

Wat wordt verstaan onder het (gezamenlijk) huishoudinkomen?

Het huishoudinkomen bestaat uit het totaal van de gezamenlijke geregistreerde inkomens van de huurder en de overige huidige bewoners van de woning. In een belastingaanslag is het geregistreerde inkomen het verzamelinkomen: het belastbaar inkomen uit werk en woning (box 1), uit aanmerkelijk belang (box 2) en uit sparen en beleggen (box 3). Als u geen belastingaangifte heeft gedaan bestaat het geregistreerde inkomen uit het belastbaar jaarloon. Het inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet mee.

Veelgestelde vragen over bezwaar maken

Wanneer kan ik bezwaar maken (regulier huurverhoging)?

Bijvoorbeeld als:

  • De huurverhoging hoger is dan de maximale wettelijk toegestane huurverhoging.
  • De Huurcommissie de huur tijdelijk verlaagd heeft om onderhoudsgebreken aan uw woning.
  • U geen voorstel voor huurverhoging heeft gekregen. Of de verhuurder heeft het u te laat verstuurd. De aankondiging moet u minimaal twee maanden van tevoren ontvangen. Is dat niet het geval? En maakt u daarom bezwaar? Dan verschuift de huurverhoging naar een later tijdstip.

Alle redenen om bezwaar te maken staan overzichtelijk op een rij op de website van de Woonbond.

Wanneer kan ik bezwaar maken (inkomensafhankelijke huurverhoging)?

Bijvoorbeeld als:

  • U chronisch ziek bent of een handicap heeft. 
  • Uw inkomen in 2022 lager was dan de inkomensgrens uit het huurverhogingsvoorstel. *
  • De samenstelling van het huishouden op de inkomensverklaring van de Belastingdienst niet klopt.
  • Het gezamenlijke inkomen (huishoudinkomen) op de inkomensverklaring van de Belastingdienst niet klopt.

Alle redenen om bezwaar te maken staan overzichtelijk op een rij op de website van de Woonbond.

* Wanneer het gezamenlijk inkomen in 2022 lager uitvalt dan de inkomensgrenzen voor inkomensafhankelijke huurhoging, dan kunt u bezwaar maken. U kunt dit aantonen door de inkomensverklaring 2022 van alle huidige bewoners bij het bezwaarschrift te voegen. De inkomensverklaring is verkrijgbaar bij de Belastingdienst. Vergeet niet om een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) van 1 van de bewoners waaruit blijkt hoeveel bewoners op het woonadres staan ingeschreven mee te sturen. De BRP is verkrijgbaar via de gemeente. 

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging van mijn vrije sectorwoning?

U kunt alleen bezwaar maken tegen de huurverhoging wanneer de huurverhoging hoger is dan 5,5%. U kunt dan voor 1 juli bezwaar indienen bij Centrada. Wil Centrada de huurverhoging niet aanpassen, dan kunt u zich wenden tot de Huurcommissie. Dit kan tot 4 maanden na de huurverhoging. 

Kan ik bezwaar maken vanwege achterstallig onderhoud?

Nee. U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging vanwege achterstallig onderhoud. Hiervoor kunt u een procedure huurverlaging starten. Meer informatie over de voorwaarden en de procedure huurverlaging vindt u op www.huurcommissie.nl.

Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging?

Als u een gegronde reden heeft om bezwaar te maken dan vragen we u uiterlijk vóór 1 juli 2024 een bezwaarschrift huurverhoging in te dienen bij Centrada. U kunt daar dit formulier voor gebruiken.

Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u op de website van de Woonbond. Of u kunt het formulier hiervoor afhalen op ons kantoor aan de Wigstraat 18 in Lelystad.

 

Wie neemt mijn bezwaarschrift in behandeling?

Als u het niet eens bent met de huurverhoging van uw sociale huurwoning dan maakt u bezwaar bij Centrada met een bezwaarschrift. Is Centrada het niet eens met uw bezwaar? Dan moet Centrada naar de Huurcommissie stappen.

Veelgestelde vragen over huurtoeslag

Wordt de huuraanpassing verrekend met de huurtoeslag?

Ja, de huuraanpassing wordt automatisch, maar pas achteraf (per 1 januari 2025), door de Belastingdienst verrekend. Het is verstandig om de wijziging in de huurprijs zelf zo snel mogelijk door te geven. Geef uw wijziging zelf door aan de Belastingdienst via www.toeslagen.nl of via 0800-0543. Daarmee voorkomt u dat u achteraf terug moet betalen of dat u lang moet wachten op de extra huurtoeslag waar u eventueel recht op hebt.

Vervalt de huurtoeslag als de huur door de huurverhoging boven de € 879,66 (liberalisatiegrens) stijgt?

Een huurder die vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, houdt zijn recht op huurtoeslag. Ook als de huur boven de grens uitkomt. Bij een nieuwe aanvraag moet de huur wel lager zijn dan de maximale huurgrens (liberalisatiegrens).

Disclaimer
Deze informatie is met zorg samengesteld. U kunt echter geen rechten ontlenen aan de inhoud. Voor volledige en/of actuele informatie verwijzen wij u naar de websites van de Woonbond, de huurcommissie en de rijksoverheid